Το forum

Το σωματείο "Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Θεσσαλονίκη" ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13/01/2015 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

  1. Η ενημέρωση, πληροφόρηση και κατάρτιση των μελών του για τις επιστημονικές,τεχνικές, νομικές, διπλωματικές και πολιτικές εξελίξεις.
  2. Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας καθώς και ενεργειακών δικτύων και υποδομών.
  3. Η εκπόνηση προτάσεων ενεργειακής πολιτικής και σχεδίων νομοθετημάτων.
  4. Η επεξεργασία και έκδοση οδηγιών, τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικών εκθέσεων και τεχνικών εγχειριδίων.
  5. Η ανάπτυξη συνεργασίας με οργανισμούς, σωματεία και πάσης φύσεων νομικά ή φυσικά πρόσωπα της αλλοδαπής.
  6. Η λειτουργία κέντρου πληροφόρησης - υποστήριξης επενδυτών με αντικείμενο επενδύσεις στους τομείς της παραγωγής ενέργειας, των ενεργειακών δικτύων και υποδομών και των ορυκτών καυσίμων.
  7. Η προώθηση και διάδοση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) με χρήση φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
  8. Η παροχή ή υποστήριξη εκπαίδευσης σε τεχνικό - επιστημονικό επίπεδο σε θέματα ενεργειακά και ορυκτών καυσίμων.
  9. Η συμμετοχή του Σωματείου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα σωματεία, ενώσεις προσώπων και λοιπά ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.
  10. Η εκπόνηση μελετών που άπτονται του ενεργειακού τομέα και αφορούν στο σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Δείτε το καταστατικό του σωματείου

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής πάρεδρου μέλους